Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO „ARTINUS”

Właścicielem, a zarazem administratorem danych osobowych Klientów, przetwarzanych w ramach funkcjonowania sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.artinus.eu jest firma OSKAR, prowadzona jako jednoosobowa działalność gospodarcza przez Artura Szyptur, pod adresem: ul. Wiśniowa 7, 59-706 Gromadka (Polska), wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Gromadka, pod nr 644, NIP: 694-148-86-52, Regon: 020223078, telefon kontaktowy: 501 239 293 , adres e - mail: sklep@artinus.eu
Regulamin niniejszy określa zasady prowadzenia i korzystania przez użytkowników z zasobów sklepu internetowego Artinus, tryb zawierania umów sprzedaży na odległość z Klientami sklepu, będącymi zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami korzystającymi z usług e – sklepu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy kodeks cywilny, ustawy o ochronie danych osobowych, jak również zgodnie z wytycznymi pochodzącymi z ustawodawstwa Unii Europejskiej, odnoszącymi się do kwestii w regulaminie ustalonych.
Numer rachunku bankowego: PKO BP 74 1020 2137 0000 9602 0233 3946


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Artinus jest sklepem internetowym oferującym sprzedaż on – line artykułów żywieniowych dla zwierząt, głównie psów i kotów. Sklep oferuje karmy dla psów i kotów oraz specjalistyczne żywienie dietetyczne dla psów i kotów. Sklep wyróżnia profesjonalne podejście do oferowanych usług, sprawność obsługi oraz konkurencyjne ceny w stosunku do wysokiej jakości oferowanych towarów.
2. Sklep internetowy zapewnia wszystkich użytkowników swojego serwisu internetowego o prowadzeniu swojej działalności gospodarczej zgodnie ze stosownymi przepisami powszechnie obowiązującymi, zasadami współżycia społecznego, zgodnie z przepisami chroniącymi prawa konsumenta, jak również zgodnie ze standardami świadczenia usług drogą elektroniczną, ustalonymi stosowną ustawą.
3. Zawarte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.artinus.eu
Sprzedawca – Artur Szyptur, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OSKAR, wpisaną do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 644, prowadzonej przez Wójta Gminy Gromadka, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 7, 59-706Gromadka, zarejestrowanej w CEiDG pod numerem NIP 694-148-86-52 i numerem REGON 020223078

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i korzystająca z usług oferowanych przez Sklep

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją w k.c.)

Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą

Konto – element systemu e – sprzedaży Sklepu, zakładane opcjonalnie przez Klienta, gdzie gromadzone są dane osobowe Klienta, jak również informacje dotyczące zamówień (historia, preferencje) Klienta, służące usprawnieniu standardów obsługi przez Sprzedawcę

Koszyk – element systemu e – sprzedaży Sklepu, gdzie składane jest Zamówienie, w którym również widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, danych do faktury i adresu dostawy, stanowiący podstawowy element procesu składania zamówienia w Sklepie

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, oferowana przez Sprzedawcę, stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży

Umowa Sprzedaży zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem (Konsumentem) w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, czyli bez konieczności bezpośredniego uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawarta przy pomocy jednego lub kilku środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość
4. Sprzedawca zapewnia właściwy sposób gromadzenia, przetwarzania oraz bezpieczeństwa danych, udostępnianych przez Klientów w ramach wykonywania procesu realizacji Umowy Sprzedaży, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami w tym zakresie, w szczególności posiadając odpowiednią Politykę Prywatności, jak również pozostawiając Klientom wybór co do zakresu udostępnianych danych oraz co do przetwarzania i wykorzystywania udostępnianych danych Klienta w mechanizmach sprzedażowo – marketingowych Sprzedawcy, wykorzystywanych w Sklepie.
5. Formularze zgody, dotyczące danych osobowych Klientów, dostępne są w widocznym miejscu w Sklepie, przy procesie zakupu, do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą w każdym czasie zaktualizować, zmodyfikować oraz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, udostępnionych Sprzedawcy. Sprzedawca zaś zastrzega możliwość zaprzestania realizowania zamówień Klienta, który cofnął swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, ze względu na brak możliwości realizacji Umowy Sprzedaży w braku takiej zgody. Klient posiadający Konto w Sklepie Sprzedawcy, rezygnujący i usuwający to Konto, ma prawo żądania od Sprzedawcy trwałego usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Sprzedawcy w ramach Sklepu.
6. Klient odpowiada za kompletność i prawdziwość pozostawianych przez siebie danych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży.
7. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta w stosownej polityce, jak i osobnej wiadomości o zamiarze gromadzenia informacji podanych przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia, na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę, w celu grupowania i ustalania jego sprzedażowych preferencji (profilowanie). Klient ma prawo uzyskać informację o zakresie i celu przetwarzania jego danych osobowych w każdym czasie i przypadku.
8. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
9. Wymagania techniczne w zakresie prawidłowego funkcjonowania Sklepu po stronie Klientów kształtują się następująco, do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies.


PROCES ZAKUPU I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

1. W Sklepie są wyświetlane: cena brutto (z podatkiem VAT). Cena brutto (z podatkiem VAT) dotyczy wszystkich zamówień wysyłanych na terenie Polski oraz zamówień wysyłanych dla klientów z innych krajów Unii Europejskiej nie będących czynnymi podatnikami VAT UE. Cena netto (bez podatku VAT) dotyczy zamówień wysyłanych do krajów Unii Europejskiej (innych niż Polska) dla klientów będących aktywnymi podatnikami VAT UE, po uprzedniej weryfikacji (faktura ze stawką VAT 0%).
2. Klient przyjmuje do wiadomości, że negatywna weryfikacja skutkować będzie naliczeniem podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Klient, w przypadku braku naliczenia podatku VAT w Polsce, zobowiązuje się jednocześnie do opodatkowania transakcji podatkiem VAT zgodnie z przepisami kraju, w którym jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT UE i do którego następuje dostawa towaru.
3. Podane Ceny nie zawierają informacji o kosztach wysyłki;
- całkowita wartość Zamówienia zostaje podana po wyborze formy dostawy oraz formy płatności;
- Sklep zastrzega sobie prawo zmian w cenach, promocjach i opisach produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, po uprzednim poinformowaniu Klientów o nowych zasadach nabywania oferowanych Towarów i wyrażeniu przez nich zgody na nowe ceny;
- w zakresie sprzedaży produktów promocyjnych, ich liczba jest ograniczona, a sprzedaż na zasadach promocyjnych możliwa do wyczerpania danej oferty promocyjnej, Sklep zobowiązuje się poinformować Klientów o zakończeniu promocyjnej oferty, jeśli powyższe okoliczności znajdą zastosowanie (wyczerpanie zapasów);
- sprzedaż na warunkach promocyjnych odbywa się okresowo, na wybrane Produkty w Sklepie, zaś wszelkie gratisy podlegają ewentualnym reklamacjom lub zwrotom niezależnie i rozłącznie z Produktem głównym, do którego są dodawane.
4. Klient dodając wybrany Produkt do Koszyka rozpoczyna tym samym proces składania Zamówienia. Klikając przycisk „przejdź do koszyka” Klient rozpoczyna proces realizacji Umowy Sprzedaży, na który składają się 4 kroki:
a) krok 1 – wybór formy płatności i dostawy, b) krok 2 – szybki zakup lub rejestracja i logowanie, c) krok 3 – potwierdzenie zamówienia, d) krok 4 – podsumowanie złożonego zamówienia.
5. Po przejściu 4 kroków składania Zamówienia Klient otrzymuje jego potwierdzenie na podany w procesie Zamówienia adres e – mail. Potwierdzenie zawiera: numer zamówienia, listę zamówionych produktów wraz z kosztami przesyłki i informacjami dotyczącymi zapłaty za zamówienie oraz adres wysyłkowy znajdujący się w bazie transakcji.
6. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Realizuj zamówienie” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia i ma skutki prawne zawarcia umowy Sprzedaży w myśl obowiązujących przepisów z zakresu zawierania umów sprzedaży na odległość. Wszelkie informacje podane w formularzu zamówienia są zapisywane w bazie transakcji, a zamówienie przechodzi do kolejki zamówień oczekujących. Klient otrzymuje potwierdzenie na adres e – mail podany w formularzu zamówienia ze zmianą statusu zamówienia.
7. Dopuszczalne formy składania Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie to:
- poprzez stronę internetową www.artinus.eu
- telefonicznie poprzez numer 75 615 19 89 lub kom 507 150 105 ,
- pocztą elektroniczną sklep@artinus.eu
8. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu . Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do17:00.
9. Najpóźniej w momencie otrzymania przez Klienta e – maila z potwierdzeniem zamówienia Klient jest informowany o sposobie i celu przetwarzania jego danych osobowych w związku z wykonaniem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Najpóźniej przy finalizacji procesu zamówienia Klient jest poproszony o zaznaczenie formularza ewentualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji usług oferowanych przez Sprzedawcę. Dane są przetwarzane w ten sposób przez OSKAR Artur Szyptur w celu realizacji Zamówienia i ewentualnej obsługi posprzedażowej. Otrzymane dane osobowe nie będą wykorzystane w żadnych innych celach, w tym w szczególności w celach niezgodnych z obowiązującym prawem. Biuletyny oraz oferty promocyjne będą wysyłane tylko za wyraźną zgodą Klienta wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w formularzu rejestracyjnym. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r. Procedury powyższe przekładają się na zaznaczenie odpowiednich zgód i opcji w procesie Zamówienia, jak również szerzej opisane są w Polityce Prywatności, do której Klient ma wgląd przed dokonaniem zakupu i których postanowienia akceptuje przed dokonaniem zakupu. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować na stronie internetowej Sklepu Klientów o wszelkich formach i celach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klientów, o zgłoszeniu zbioru danych osobowych GIODO, o stosowaniu technik prowadzących do profilowania Klientów pod względem ich zakupowych preferencji. Wszelkie zaś informacje handlowe wysyłane Klientom Sklepu będą zawsze na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej w procesie zamówienia i na ich życzenie wyrażone oświadczeniem woli zaprzestanie wysyłania im materiałów handlowych i promocyjnych, np. w formie Newslettera, czy systemu powiadomień.


FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Dostępnymi dla Klientów formami płatności w Sklepie są:
a) Wpłata na konto (przelew bankowy, wpłata w banku lub urzędzie pocztowym): Zapłata dokonywana jest na konto bankowe Sprzedawcy, którego dane Klient otrzymuje po złożeniu zamówienia – na stronie Sklepu oraz w mailu potwierdzającym Zamówienie. Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu zapłaty na koncie właściciela sklepu.
b) Płatność online lub karta płatnicza (za pośrednictwem serwisu: Platnosci.pl): Zapłata dokonywana jest za pomocą serwisu specjalizującego się w przekazywaniu płatności on-line. Rozliczenia przy użyciu karty płatniczej również są dokonywane za pomocą tych serwisów. Klient po złożeniu Zamówienia otrzymuje specjalny link (na stronie Sklepu), który przekierowuje go na stronę umożliwiającą zapłatę za zamówienie. Klient podaje dane karty płatniczej bezpośrednio na stronach centrum autoryzacji kart płatniczych (Visa, Maestro i inne) zabezpieczonych szyfrowanym protokołem SSL, więc jego dane są bezpieczne. Sklep nie otrzymuje danych karty kredytowej, a jedynie otrzymuje potwierdzenie autoryzowania płatności. Płatność potwierdzona jest bezzwłocznie wobec czego termin realizacji zamówienia jest krótszy, niż w przypadku przelewu bankowego. Serwisy obsługujące transakcje bezgotówkowe on – line zapewniają o nieprzechowywaniu danych z kart płatniczych Klientów, a jedynie przetwarzanie ich celem wykonania płatności.
c) Płatność przy odbiorze (za pobraniem): Zapłata za zamówienie dokonywana jest u listonosza / kuriera, który dostarczy przesyłkę pod wskazany przez klienta adres. Wymagane jest posiadanie odpowiedniej kwoty w gotówce - bez zapłaty listonosz / kurier nie może wydać zamówionej przesyłki (wskazane jest uprzedzenie członków rodziny, że spodziewana jest przesyłka, za którą trzeba będzie zapłacić przy odbiorze). W metodzie płatności za pobraniem doliczane są koszty związane z pobraniem, koszty te zależne są od firmy kurierskiej. Ta forma płatności dostępna jest jedynie dla zamówień z adresem wysyłkowym na terenie Polski.
2. W opisie przelewu należy podać „nr zamówienia, imię i nazwisko Zamawiającego, data zamówienia”
Uwaga! W opisie przelewu nie należy podawać żadnych innych informacji, w szczególności zmiany adresu wysyłkowego czy szczegółów zamawianego towaru. Do tego celu służy opcja zmian w formularzu zamówienia lub formularz kontaktowy e‑mail.
Sklep Artinus.eu specjalizuje się w ekspresowej realizacji zamówień klientów. Zamówienia są wysyłane w tym samym lub następnym dniu roboczym po otrzymaniu dyspozycji pobraniowej lub zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym właściciela sklepu Artinus.eu.
4. Zamówienia z adresem wysyłkowym do kraju Unii Europejskiej (innego niż Polska) będą realizowane pod warunkiem otrzymania zapłaty z góry (przelew, płatność on-line, karta płatnicza). Sklep nie realizuje zamówień płatnych za pobraniem z wysyłką za granicę.
5. Klient będzie informowany e-mailem o wszelkich istotnych zmianach w statusie zamówienia, takich jak:
- otrzymanie zapłaty lub dyspozycji pobraniowej i przystąpienie do realizacji zamówienia
- potwierdzenie wysłania zamówionego towaru.
- ewentualnym braku zakupionego towaru i ewentulany terminu realizacji
6. Dostępne statusy Zamówienia przyjęte w Sklepie Artinus:
a) zamówienie przyjęte – oznacza potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep i oczekiwanie na zapłatę lub dyspozycję pobraniową.
b) zamówienie w realizacji – oznacza potwierdzenie otrzymania przez sklep zapłaty lub dyspozycji pobraniowej i przystąpienie do realizacji zamówienia (pakowanie towaru do wysyłki). Towar zostanie wysłany najbliższą sesją wysyłkową za pomocą firmy pocztowej lub kurierskiej. W przypadku wybrania opcji dostawy odbiór osobisty można również odebrać towar w siedzibie sklepu.
c) towar wysłany/odebrany – oznacza, że towar został wysłany do Klienta, lub towar został wydany Klientowi podczas odbioru osobistego w siedzibie sklepu.
d) zamówienie anulowane – oznacza, że zamówienie nie zostanie zrealizowane. Przyczyny anulowania zamówienia mogą leżeć po obu stronach umowy i być np. efektem: rezygnacji klienta, braku wpłaty, dyspozycji pobraniowej lub dokładnego adresu dostawy od Klienta powyżej 14 dni od momentu złożenia Zamówienia, brak towaru i brak możliwości zrealizowania zamówienia w ciągu 14 dni (po uprzednim zastrzeżeniu takiej opcji w procesie Zamówienia).
7. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż Towaru. Na życzenie Klienta, wyrażone poprzez zaznaczenie właściwej opcji w procesie Zamówienia możliwe jest wystawienie przez Sklep faktury VAT pod warunkiem dostarczenia przez niego kompletnych i prawidłowych danych niezbędnych do wystawienia tego dokumentu (nazwa firmy, imię i nazwisko, dokładny adres, NIP) w trakcie składania zamówienia (poprzez formularz zamówienia).
8. Sklep Artinus.eu przykłada wielką wagę do terminowości realizacji zamówień. Jednakże nie można wykluczyć, że sporadycznie mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień (np. w czasie zwiększonej ilości zamówień w okresie świątecznym lub w przypadku chwilowego braku towaru). W takich przypadkach Klient będzie o tym uprzednio poinformowany.
9. Zamówienia powyżej kwoty 99 zł zawsze premiowane są darmową dostawą.


KONTO KLIENTA

1 .Sklep oferuje swoim Klientom możliwość założenia Konta, które w istotny sposób upraszcza i usprawnia proces Zamówienia i korzystania z zasobów Sklepu.
2. Do założenia Konta dochodzi w następujący sposób: należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko (nazwa firmy), adres, numer telefonu oraz adres e – mail i hasło dostępu, ustalane indywidualnie przez Klienta.
3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
4. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracyjnym – przy jego zakładaniu.
5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, przesyłając swoje oświadczenie na adres kontaktowy Sklepu podany w niniejszym Regulaminie i widniejący w zakładce Kontakt na stronie Sklepu.
6. Klient, który założy Konto w Sklepie zostaje automatycznie dodany do systemu punktów, w którym za każde zakupy w Sklepie Klient otrzymuje ich określoną ilość. Punkty zamienne są na różnego rodzaju bonusy i okazje. Szczegółowe informacje na temat Systemu Punktów znajdują się w zakładce System Punktów na stopce strony internetowej Sklepu.


PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klientom będącym Konsumentami przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość:
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. W myśl niniejszego Regulaminu, Konsumenta obowiązują takie same ograniczenia prawa odstąpienia od umowy, jakie wynikają z ustawy o ochronie praw konsumentów, czyli zastosowanie bezpośrednie ma art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 , poz. 827).


PROCEDURA REKLAMACYJNA

Sklep zapewnia swoim Klientom możliwość zgłoszenia wszelkich uwag i roszczeń co do jakości wykonania Umowy poprzez zastosowanie procedury reklamacyjnej. Klient niezadowolony z jakości wykonania Umowy przez Sklep może złożyć pisemną reklamację przesłaną za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać numer zamówienia i datę jego realizacji, imię, nazwisko – nazwę firmy i zwięzły opis zaistniałego roszczenia. Sklep zobowiązuje się rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy stroną wnoszącą reklamację jest Konsument, nieustosunkowanie się do reklamacji w powyższym terminie oznaczać będzie przyznanie racji roszczeniu Konsumenta.
W przypadku, gdy reklamacja okaże się słuszna, a winę za niedogodności i powstanie rzeczywistego roszczenia Klienta ponosić będzie Sklep (a nie np. Producent Towaru oferowanego w Sklepie lub inne podmioty, jak kurier, operator pocztowy etc.), uzna on reklamację i zaproponuje stosowną rekompensatę Klientowi, spośród opcji ponownego dostarczenia Towaru wolnego od wad, wymiany Towaru, zamiany na inny rodzaj Towaru po uzgodnieniu z Klientem, dodatkowo przy uznaniu reklamacji Sklep może zaproponować w ramach extra rekompensaty jakąś dodatkową usługę, czy Towar w gratisie. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
Jeśli reklamacja okaże się bezzasadna Klient może domagać się polubownego rozwiązania tak zaistniałego sporu. Reklamacje kierowane mogą być przy zastosowaniu formularza kontaktowego, albo pod adresem siedziby Sklepu, albo na adres reklamacje@artinus.eu.


POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Sprzedawca zobowiązuje się dążyć do polubownego sposobu rozwiązywania wszelakich sporów, mogących zaistnieć w ramach świadczonych przez siebie usług, szczególnie gdy stroną Umowy jest Konsument. Procedury mediacyjne i negocjacyjne w ramach polubownego rozwiązywania sporów mogą zaistnieć w przypadku zaakceptowania takiego sposobu przez obie strony umowy. Konsument ma prawo w tym zakresie skorzystać z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem statutowym jest ochrona praw konsumenta lub/i polubowne sposoby rozstrzygania sporów. Konsument ma prawo również skorzystać z pomocy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej lub zgłosić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego w myśl stosownych przepisów. Po wyczerpaniu, a w braku powodzenia drogi polubownego sposobu rozstrzygania sporów Klienci zachowują prawo do wniesienia swego roszczenia przed właściwy sąd powszechny, ustalony na podstawie stosownych zapisów k.c. o właściwości przemiennej lub przepisów ustawy o ochronie konsumentów.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa Kodeks Cywilny, ustawa o prawach konsumenta, czy ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, powyższe wyszczególnienie nie stanowi katalogu zamkniętego,
2. Załączniki do Regulaminu, jak wzory formularza odstąpienia od umowy, Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa, stanowią jego integralną część.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów i treści niniejszego Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Klientów o każdej takiej zmianie na 14 dni przed wejściem w życie nowych zapisów. Klient ma prawo nie przyjąć zmian Regulaminu.
4. Językiem Regulaminu i zawieranej na jego podstawie Umowy jest język polski.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.2017 r.


ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
2. Załącznik nr 2: POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
3. Załącznik nr 3: FORMULARZ REKLAMACYJNY

CERTYFIKAT: LEGALNY REGULAMIN

alt


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu