Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin promocji KUPONY RABATOWE

Regulamin promocji KUPONY RABATOWE

REGULAMIN
PROMOCJI „KUPONY RABATOWE”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja pod nazwą  „Kupony rabatowe”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Firmę "Oskar " Artur Szyptur mieszcząca sie w Gromadka 59-706 ul. Wiśniowa 7  zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja odbywać się będzie bezterminowo do wykorzystanie kodów
 3. Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Promocja łączy się z rabatem 5% za rejestrację w Sklepie pod adresem www.artinus.eu
 6. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.artinus.eu, zwanej dalej „Stroną internetową”.

§ 2. ZASADY PROMOCJI

 1. W promocji mogą wziąć udział osoby posiadające kupon rabatowy.
 2. Kupon rabatowy można otrzymać podczas składania zakupów w sklepie internetowy jak i przez inne portale
 3. Jedna osoba może otrzymać jeden kupon rabatowy na zakupy w sklepie
 4. Kupon rabatowy wydawany jest na okaziciela.
 5. Uczestnikiem Promocji może być osoba spełniająca warunek, o którym mowa w ust.1, będąca osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może otrzymać kupon i zrealizować go w ramach Promocji za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 6. Kupon rabatowy uprawnia do 10% łącznej zniżki przy pierwszej rejestracji  na zakupy produktów oferowanych przez Organizatora, zrealizowane za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem www.artinus.eu pod warunkiem, że minimalna wartość dokonanych zakupów wyniesie 100 zł.
 7. Skorzystanie z kuponu rabatowego następuje poprzez wpisanie w odpowiednie okno sklepu internetowego Organizatora kodu umieszczonego na kuponie.
 8. Kupon rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz.
 9. Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

§ 3. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej . na adres podany w § 1 ust. 1 .
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również osoby wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu